En bättre miljö behövs!

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Den ekologiska hållbarheten är central i vår politik. Det kapitalistiska systemetet, med vinstmaximering och överkonsumtion, är det största hotet mot klimatet. Ekonomin måste demokratiseras och produktionen måste vara behovsstyrd. En socialistisk politik är en förutsättning för att rädda vår planet. Det behövs tuffare miljöregler och stora offentliga investeringar i förnybar energi och kollektivtrafik.

I Vänsterpartiets vision för Stockholm 2030 framgår att stadsodling, solceller på hustaken, trådbussar, cykelbanor och storsatsning på nya hyresrätter och energibesparingar i gamla, ska göra Stockholm till ett klimatföredöme för världen.

Här är Vänsterpartiets förslag för ett Stockholm med nära-noll utsläpp 2030:

– 300 000 nya klimatvänliga lägenheter. Vi planerar bostadsområden transportsnålt med service och kollektivtrafik inom gång- och cykelavstånd. Dessutom ska energiåtgången i det befintliga fastighetsbeståndet halveras.

– 23 000 nya gröna jobb i regionen. Vår vision kräver stora insatser i form av anläggning och drift av förnybar energi, klimatrenoveringar, ny kollektivtrafik och fler händer i jordbruk och återbruk.

– Storsatsning på kollektivtrafik och cykelstråk. Vi vill se en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och det är bara realistiskt om vägtrafiken totalt sett minskar. De skenande utsläppen från godstrafiken ska minska genom elektrifiering av vägnätet och logistiksamordning.

– Framtidens mat ska varas hälsosam, miljövänlig och närproducerad. För att nå dit behöver landsbygden få nytt liv och stadsnära odling uppmuntras. Den offentliga sektorn ska gå före genom att bland annat köpa 100 procent ekologisk mat.

– Vi ska skapa giftfria miljöer. Bland annat ska förskolorna kemikaliesaneras från farliga ämnen i leksaker och platsmattor.

– Alla hus som ägs av Stockholms stad ska förses med solceller. Vi vill producera betydligt mer energi regionalt och förnybart. Kolkraftverket i Hjorthagen ställs om till biobränslen.

– Stoppa Förbifart Stockholm och lägg pengarna på kollektivtrafik! Förbifart Stockholm bidrar enligt alla prognoser till att bilandelen och utsläppen av växthusgaser ökar. Helt oavsett utvecklingen i övrigt. Vägprojektet innebär en miljömässig katastrof för Skärholmen och områdena runt Järvafältet.

 

Även våra stadsdelar måste få bättre förutsättningar för att kunna minska sin klimatpåverkan. Här kommer våra förslag:

– Förbättrad kollektivtrafik med en trådbusslinje Flemingsberg-Orminge med hållplatser i Östberga, Johanneshov och vid Globen (se ovan).

– Fler och tätare bussturer med fler barnvagns- och handikapplatser, vilket blir möjligt i de trådbussarna som Vänsterpartiet föreslår.

– Lägre antal parkeringsplatser per bostad vid nyproduktion av bostäder.

– Bygga kollektivboenden och mer gemensamma utrymmen såsom festlokal, gästrum, lekrum, hobbyrum i de nyproducerade bostadshusen. Detta ger varje lägenhet mer yta att disponera och ökade möjligheter att dela på resurserna.

– Planera för att reducera transportsträckor till kollektivtrafik, arbete, skola osv.

– Bygga miljömedvetet i materialval och passivhustänk.

– Fler cykelservicestationer samt fler cykelparkeringar vid knutpunkter såsom Gullmarsplan, Globen och Årstaberg.

– Skapa plats för cyklar i nybyggda områden.

 

Samtidigt som våra stadsdelar ska bli mer klimatsmarta förtjänar Årsta, Östberga och Johanneshov en bättre närmiljö. Parkerna måste skötas bättre, renhållningen måste fungera, grönområdena måste skyddas.

– Vi behöver fler återvinningsstationer och på sikt en bostadsnära återvinning. Det övergripande ansvaret för återvinningen ska inte lämnas på entreprenad utan skötas av kommunen.

– Planera för nya bostadsområden med utgångspunkt att bevara naturområden. Låt hela Årstaskogen bli naturreservat och hela Årstafältet bli landskapspark!

– Det är skräpigt på många håll i Årsta, Östberga och Johanneshov. Renhållningen måste fungera bättre och tillföras mer resurser.

– Våra parker och gemensamma utrymmen måste skötas bättre. Grynkvarnsparken måste rustas upp och plaskdammen måste börja fungera igen. Även andra parker behöver ett lyft, bland dem lekplatsen utanför Svärdlångsvägen 27. Valla torg och Östberga måste hamna i fokus. Parker och allmänna utrymmen måste vårdas bättre och Stockholms stad måste ta sitt ansvar för en bra parkskötsel.

 

För mer information:

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/klimat

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *