Månadsarkiv: januari 2007

Miljoner till Årsta-ån

Det började med ett förslag från Årstas representant i Vänsterpartiets Miljögrupp i Stockholms Stadshus, som också var en av beredningsgrupperna för ”Miljömiljarden”: Återge Årsta-ån ett levande vattenflöde för att bl.a. främja fågel- och insektlivet!
Projektet antogs och 25 miljoner (!) anslogs ur nämnda Miljömiljard. Ån går tätt förbi Årsta gård ner mot Årstaviken. Rester av en gammal vattenkvarnen finns. Ån återfår liv forsande vatten, den blir ett fint tillskott i det blivande naturreservatet Årstaskogen.
Här återges i helhet kommunens redovisning om projeketet kring vatten i Valla å/ Årsta-ån – hämtat från stadens hemsida. Där saknas dock vissa datum i projektet. AD Miljömiljardens projekt B57: Omledning vatten Årstafältet-Valla å-Valla damm Projektbeskrivning: Bakgrund På Årstafältet har en damm anlagts för att rena dagvatten från Östberga och industriområdet öster om Huddingevägen. Detta vattensystem, Valla å (Årsta-ån), leddes före 1970 till Årstaviken i öppet dike (i folkmun kallat "Skithusån", AD anm.) men nya vägar innebar att diket ersattes med en bergtunnel. Bergtunneln planeras om så att dagvattnet kan renas. Projektet: Förutom avlastningen av tunneln kommer en gammal bäckravin i Årstaskogen åter att få rinnande vatten och avlasta tunneln från det renade dagvattnet från Årstafältet. Vidare föreslås att dagvatten förs dels från den planerade bebyggelsen på Årstalänken till dagvattendammen Valla damm och dels från kv. Flåsjön till Storsjöparken. Vattnet leds sedan ner i bäckravinen och vidare ut i Årstaviken. Resultatet förväntas bli att Valla å /bäckravinen (Årsta-ån) får ett ökat flöde – förhoppningsvis året runt. Ett ontinuerligt flöde är en förutsättning för att en rik fauna och flora ska kunna utvecklas i och intill ån. Vattnet ges en sådan kvalitet att vattenlevande organismer kan vandra in, både från Årstaviken och via andra vägar. En ny liten våtmark anläggs i Storsjöparken som bidrar till biologisk mångfald knuten till å-strand och strandskog. Projektet är beroende av Stockholm Vattens projekt, omkopplingen av vatten till ån. Vatten släpps på från Valla dammen, passerar södra länken och snabbspårvägen, leds via Storsjöparken till Årstaskogen och rinner ut i bäckravinen till Årstaviken. Dessutom skall dagvatten, som idag leds bort i spillvattenledning från Kv. Flåsjön ledas till Storsjöparken och vidare ner i bäckravinen. En brunn omkopplas samt jordtäcks i parken. Marken modelleras och gestaltas med lämplig plantering. Projektet minskar belastningen på reningsverket och risken för bräddning, samt ger en viss rening och syresättning av dagvattnet i ravinen. Omsorg läggs på att buskar, träd och örter som nyplanteras bidrar till att höja områdets naturvärden. I ravinen görs en försiktig röjning. Kulturhistoriska rester som lämningar från en gammal kvarn och ett järnstaket i ravinen tas tillvara. Anläggningen blir ett fint inslag för de som promenerar och vistas i området och ett pedagogiskt utflyktsmål för förskolor och skolor i närheten. Projektledare/Kontaktperson Lena Wohlström, Miljö -och Teknik (508 26 370, [email protected]) Förvaltningar/bolag/företag som deltar i projektet Markkontoret Stockholm Vatten Projektbudget B 57: 3.100.000 kr Projekt B134; Stockholm Vatten; Årstaviken – omledning av vattnet från Årstafältet/Valla damm till ravinen/Årsta dike; 20 000 000 B135; Stockholm Vatten; Årstaviken – rening av dagvatten Årstatunnlarna, tillkommande kostnad; 5 000 000 1. Uppstart (Uppnådd: 2005-10-25) 2. Genomförande 3. Avslut 4. Uppföljning Texten finns på Stockholms stads webbplats, information om Miljömiljarden. Förmedlat till V Årsta hemsida genom Anders Djerf V Årsta.

Anslagstavlor inom V Årsta

Anslagstavlorna i Årsta har ett högt läsvärde. Kolla in dem och häng med i kultur- och föreningslivet!
När det ska affischeras: Se listan nedan: Rapportera också om någon av de angivna adresserna saknar sin anslagstavla. Vi måste också få stadsdelens förvaltning att flytta tavlorna nära hållplatserna nu när flera busshållplatser fått nya lägen. Kontakta gärna förvaltningen direkt!.

VÅRA ANSLAGSTAVLOR inom Vänsteerpartiet Årsta-föreningens område:

JOHANNESHOV
Pelargatan 19 vid viadukten till Skärmarbrinks T-banestation
Sofielundsplan 151 mitt emot, vid kiosk
T-banestation Blåsut på väggen vid ingån
Gullmarsplan (ny)

ÅRSTA
Sandfjärdsgatan 41
Sandfjärdsgatan 42
Skälderviksplan-Svärdlångsvägen 74
Sköntorpsvägen 14
Sköntorpsvägen 27 vid busshållplats
Sköntorpsvägen 77
Sköntorpsvägen 128 vid Sköntorpsplan
Storsjövägen 29 vid ”Snigelparken”
Tvärbanans station Årstafältet vid Åmänningevägen
Vättersvägen 1 vid kiosk
Årtaberg (ny)
Årstavägen 7 vid busshållplats
Årstavägen 49 vid busshållplats, 2 st (varav en ny)
Årstavägen 56
Årstavägen 83 vid busshållplats

ÖSTBERGA
Stamgatan 1
Stamgatan 70
Östbergabackarna 5
Östbergahöjden 13
Östbergahöjden 37

Bevara hyresrätterna!

Moderaterna kommer nu att underlätta för de boende i Allmännyttans bolag att kunna köpa sina lägenheter. Mängder av hyresrätter kommer att på så vis försvinna! Var ska sedan de bo som inte kan, eller vill, köpa sig en lägenhet?
Borgarna vill förskingra vår gemensamma egendom, allmännyttan, uppbyggd sedan 1930-talet! Allmännyttan ska just vara till allmänhetens nytta. Inte för att ”först till kvarn” ska kunna sko sig. Borgarnas försäljningsplaner måste om möjligt stoppas! Eller i varje fall skjutas upp så länge det går. Men det ser inte så hoppfullt ut.
De allmännyttiga bostadsbolagen ska dock bli kvar, säger ”alliansen” idag – men vad blir kvar av beståndet och den goda förvaltningen om bolagen tvingas chockbanta personalstyrka och kontorsytor?
I Årsta är andelen bostadsrätter redan mycket stor, det blir allt svårarare att hitta en hyreslägenhet här. Omvandlingen till bostadsrätter, i synnerhet i det privata beståndet, har här gått otäckt fort. Av de markanvisningar som gjordes under den förra borgerliga perioden gick inte en enda till byggande av hyresrätter i Årsta! Den röd-gröna majoriteten i Stadshuset i och stadsdelen jobbade hårt för att bryta denna trend. Med slopat räntebidrag bromsas nu flera nybyggen av hyresrätter.
i hus som i omvandlats till bostadsrätt kommer de boende som inte valt att köpa sin lägenhet ofta i en utsatt situation. Hyresgästen sitter ju på en guldklimp som bostadsrättsföreningen vill åt! Många har blivit utfrysta, för de är ju inte med i bostadsrättsföreningen!
Varför inte köpa? Många har en gång valt att bo i en hyreslägenhet, och vill fortsätta med det. Andra kan inte få lån för att kunna köpa sin lägenhet. Var finns valfriheten?
I en omvandling från kommunal allmännytta till privat hyresvärd försvinner bl.a. fritidsmedlen som bekostar kvartetslokalen, den interna byteskön och all upplagrad kötid, en ofta omfattande underhållsservice vid felanmälan och störningsjouren.
Många av de äldre invånarna har bott här i Årsta sedan husen byggdes på 1940-talet.
Vi måste förhindra, i varje fall försöka försena utförsäljningen av denna vår gemensamma egendom så länge som möjligt!

Anders D ordf. V Årsta